2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

(1) สมาชิกผู้ขอกู้คนหนึ่งๆ ให้มีจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

(2) ในกรณีสมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหม่ และครั้งก่อนรวมกัน       จะมีจำนวนเงินต้นเกินกว่า 50,000 บาท ไม่ได้

 

(3) หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีกแต่ให้ถือใช้เงินค่าหุ้นทั้งหมดระหว่างดำรงสมาชิกภาพเป็นหลักประกัน

 

(4) การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยให้ส่งเป็นเงินงวดรายเดือนรวมกันสิบเจ็ดงวด งวดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะครบจำนวน ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก

 

(5) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะมีเกินกว่า 1 สัญญามิได้ หากเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้รายก่อนไม่เสร็จ สมาชิกสามารถขอกู้ใหม่ได้ โดยให้ชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้างวด หรือ ชำระมาแล้วกึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ฉุกเฉินครั้งก่อน หนี้ตามสัญญาเดิมให้ทำการหักกลบลบหนี้

 

You might like