3.เงินกู้สวัสดิการ

 เงินกู้สวัสดิการ

(1) สหกรณ์ ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ อาวุธปืน และรถจักรยานยนต์ ตามราคาจริงของสินค้าสวัสดิการ

(2) สมาชิก 1 คน สามารถเลือกซื้อสินค้าสวัสดิการแต่ละชนิดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือพอที่จะส่งชำระงวดเงินกู้สวัสดิการรายเดือน

(3) เมื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้รับคำขอกู้จากสมาชิกแล้ว จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแห่งการกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยนำหลักฐานมาประกอบให้พอเชื่อได้ว่าจะซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย ฯ แล้วนำคำขอกู้เสนอต่อคณะกรรมการการเงินกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้สวัสดิการสมาชิกตามระเบียบนี้ และจะรายงานผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการสมาชิกให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน

(5) หากราคาสินค้ามีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นสามัญที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอื่นอีก แต่หากเงินกู้สวัสดิการนั้น มีจำนวนเกินกว่าหุ้นสามัญซึ่งสมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์จะต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์อย่างน้อย 1 คน

(6) ผู้กู้ชำระต้องเงินคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนงวดละเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยแต่ต้องไม่เกิน 48 งวด ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น

 

You might like