วิสัยทัศน์

 

 – สมาชิกมั่นคง  ดำรงความร่วมมือ  ยึดถือธรรมาภิบาล

 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีีให้สมาชิกได้รับบริการที่ดีและรวดเร็ว

 – ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบและเชื่อถือได้

 – แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 – พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 – ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระดมทุนภายในสหกรณ์

 – พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 

You might like