วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็นข้าราชการตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังหวัดหนองคาย หรือจังหวัดบึงกาฬ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือลูกจ้างของสหกรณ์นี้ หรือ
       ข. เป็นข้าราชการตำรวจที่รับเงินบำนาญในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย หรือตำรวจภูธรจังหวัด บึงกาฬ ”
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน เว้นแต่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(6) สมาชิกที่ลาออก จะสมัครใหม่ได้เมื่อลาออกครบ 12 เดือน ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543

2. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ

    1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าเป็นสมาชิก
    2. สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจ 1 แผ่น
    3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น
    4. เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

————————————————————————————————————————–
>>ข้อมูลพิเศษ

ที่มาการให้หักเงินค่าช่วยจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต คนละ 20 บาท พ.ต.ท.ศิริ สะเดา
กรรมการดำเนินการ ได้หารือและเสนอความเห็นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2538
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2538 ณ ห้องไมตรี โรงแรมแม่โขงรอยัล (วาระเรื่องอื่น ๆ )และที่ประชุมใหญ่
ให้นำเข้าวาระประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2539
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 วาระที่ 10 ที่ประชุมได้อนุมัติให้เก็บเงินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
กับสมาชิกคนละ 20 บาท

 

You might like