ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด

พ.ต.ท.เตชรัฐ ประทุมชาติ

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


  น.ส.เบญญาภา  ชัยสว่าง
ผู้ช่วยผู้จัดการ

   

นางกฤษฎิ์พัสวี  บัลลังก์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.กรรณิกา รักษาวนิชชา
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.อภิญญา  สืบศรี
หัวหน้าสินเชื่อ
 
น.ส.แสนรัก  สารแสน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 
น.ส.สนธกานต์ เทียนหมื่นไวย์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
น.ส.เพ็ญนภา  บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นาย.ธนพล  สีมะสิงห์
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
      น.ส.ทัศนัย  ชัยสิทธิ์
         นักการ/ภารโรง

You might like