ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด

พ.ต.ท.เตชรัฐ ประทุมชาติ

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


น.ส.เบญญาภา  ชัยสว่าง
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ
 


น.ส.กรรณิกา รักษาวนิชชา
เจ้าหน้าที่การเงิน

   

นางกฤษฎิ์พัสวี  บัลลังก์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.อภิญญา  สืบศรี
เจ้าหน้าที่หัวหน้าสินเชื่อ
น.ส.แสนรัก สารแสน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

น.ส.เพ็ญนภา บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
นาย ธนพล สีมะสิงห์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
น.ส.ทัศนัย ชัยสิทธิ์
นักการ/ภารโรง
 

You might like