ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด


พ.ต.ท.เตชรัฐ ประทุมชาติ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

นางสาวเบญญาภา  ชัยสว่าง
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ
 

     นายพีรพล  กัณฑวงษ์  
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

 
น.ส.สนธกานต์ เทียนหมื่นไวย์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 
นางกฤษฏิ์พัสวี บัลลังก์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

  น.ส.กรรณิกา รักษาวนิชชา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 น.ส.แสนรัก สารแสน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

น.ส.อภิญญา  สืบศรี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

น.ส.เพ็ญนภา  บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี 
 นาย ธนพล  สีมะสิงห์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
น.ส.ทัศนัย  ชัยสิทธิ์
นักการ/ภารโรง
 

You might like