ประวัติสหกรณ์

 ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหนองคาย จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2520 โดยมี พ.ต.อ.อนันต์ วรอุไร ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง สมาชิกเริ่มต้นเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำนวน 250 คน เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้เมื่อเริ่มก่อตั้ง เก็บจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกแต่ละราย รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ในครั้งแรกนั้นสหกรณ์ ฯ ได้ขอใช้สถานที่ชั้นล่างของอาคารไม้สองชั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย เป็นที่ตั้งสำนักงาน

 การเปลี่ยนแปลงชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหนองคาย จำกัด ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อที่ทำการข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยนายทะเบียนสหกรณ์ ได้อนุมัติให้จดทะเบียนชื่อเรียกสหกรณ์ใหม่ เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550

You might like