ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

รายงานประจำปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม  2559

เวลา  09.30 น.

ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

อาคารตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ชั้น 2

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

You might like