ประชุมสภากาแฟเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์

               การประชุมสภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้คุยเรื่องการจัดกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

You might like