คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 45

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล
ประธานกรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า  รองประธานกรรมการฯ 
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รองประธานกรรมการฯ   
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท      รองประธานกรรมการฯ      
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รองประธานดำเนินการฯ
พ.ต.อ.กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์ กรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี กรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ พลพุทธา กรรมการดำเนินกา
พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ  
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รักษาวนิชชา กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.มนตรี พุทธาศรี กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.หญิงวรรณกุล ติโนชัง กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ
กรรมการดำเนินการ
ร.ต.อ.มงคล คุณละ
กรรมการดำเนินการ

 

You might like