คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 44


พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ

ประธานกรรมการดำเนินการ


พ.ต.อ.ออมสิน บุญญานุสนธิ์   

รองประธานกรรมการฯ 

พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร

รองประธานกรรมการฯ   


พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ

     รองประธานกรรมการฯ      


พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท

รองประธานดำเนินการฯพ.ต.อ.กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์

กรรมการดำเนินการพ.ต.อ.เกษม มุทาพร

กรรมการดำเนินการ


พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช

กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ พลพุทธา

กรรมการดำเนินกา
พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี

กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

 


พ.ต.ท.มนตรี พุทธาศรี

กรรมการดำเนินการ


พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รักษาวนิชชา

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.มงคล คุณละ

กรรมการดำเนินการ


 

You might like