คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 43

 

 

พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์

ประธานกรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ   

รองประธานกรรมการฯ 

พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์

รองประธานกรรมการฯ   

 พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร

     รองประธานกรรมการฯ      

พ.ต.อ.พิรัช อุดมพิสุทธิคุณ

กรรมการดำเนินการ


พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กรองทิพย์

กรรมการดำเนินการ


พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี 

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.เกรียงไกร รับงาม

กรรมการดำเนินการ

 พ.ต.อ.กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.เกษม มุทาพร

กรรมการดำเนินกา

พ.ต.ท.มนตรี พุทธาศรี

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.สมพงษ์ ลิ้มพาณิชย์
กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

 

ร.ต.อ.มงคล คุณละ
กรรมการดำเนินการ

 

You might like