คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 42

  

พล.ต.ต.ไพศาล  ลือสมบูรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ   

รองประธานกรรมการฯ 

 

พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร

รองประธานกรรมการฯ   

 

 พ.ต.อ.พงศธร สิทธิสาร

     รองประธานกรรมการฯ      

 

พ.ต.อ.เดชพล เปรมศิริ

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.สุพจน์  เบ้าทอง

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี 

กรรมการดำเนินการ

 

 พ.ต.อ.อภิศักดิ์  กรองทิพย์

กรรมการดำเนินการ

 

 พ.ต.อ.ภูวิศ  ศิริพานิช

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.วุฒิชัย  จันโทภาส

กรรมการดำเนินกา

 

 พ.ต.อ.สุรวุฒิ  อุรัจฉัท

กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

 

พ.ต.ท.สมพงษ์  ลิ้มพาณิชย์

กรรมการดำเนินการ

 

 

You might like