คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 44

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ

ประธานกรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.ออมสิน บุญญานุสนธิ์   

รองประธานกรรมการฯ 


พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร

รองประธานกรรมการฯ   

พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ

     รองประธานกรรมการฯ      

พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท

รองประธานดำเนินการฯ


พ.ต.อ.เกรียงไกร รับงาม

กรรมการดำเนินการ


พ.ต.อ.กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.เกษม มุทาพร

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช

กรรมการดำเนินการ

 พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ พลพุทธา

กรรมการดำเนินกา

พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี

กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

พ.ต.ท.มนตรี พุทธาศรี

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รักษาวนิชชา

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.มงคล คุณละ

กรรมการดำเนินการ

 

You might like