คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 43

 

 

พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์

ประธานกรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ   

รองประธานกรรมการฯ 

พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร

รองประธานกรรมการฯ   

 พ.ต.อ.ธวัชชัย  ถุงเป้า

     รองประธานกรรมการฯ      

พ.ต.อ.เดชพล เปรมศิริ

กรรมการดำเนินการ

 พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร

กรรมการดำเนินการ

 พ.ต.อ.อภิศักดิ์  กรองทิพย์

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.ภูวิศ  ศิริพานิช 

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.วุฒิชัย  จันโทภาส

กรรมการดำเนินการ

 พ.ต.อ.เกรียงไกร  รับงาม

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.ท.มนตรี  พุทธาศรี

กรรมการดำเนินกา

พ.ต.อ.เกษม  มุทาพร

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.กฤติเดช  ปทุมาพัฒนานนท์

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.ท.สมพงษ์  ลิ้มพานิชย์
กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ
ร.ต.อ.มงคล  คุณละ
กรรมการดำเนินการ

 

You might like