คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46

พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช
ประธานกรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ   รองประธานกรรมการฯ 
พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว รองประธานกรรมการฯ   
พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์      รองประธานกรรมการฯ      
พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รองประธานดำเนินการฯ
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รองประธานดำเนินการฯ
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รองประธานดำเนินการฯ
พ.ต.อ.ประสงค์ กองปัญญา กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ พลพุทธา กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ
พ.ต.ท.เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ กรรมการดำเนินการ  
พ.ต.ท.หญิงวรรณกุล ติโนชัง กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.หญิงดวงจิต ศิลาเกตุ กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.ปฏิวัติ ชุมแวงวาปี กรรมการดำเนินการ
พ.ต.ท.มนตรี พุทธาศรี
กรรมการดำเนินการ
ร.ต.อ.มงคล คุณละ
กรรมการดำเนินการ

 

You might like