คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 41

  

พล.ต.ต.ไพศาล  ลือสมบูรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.อรรคพงศ์  พิมลศิริ 

รองประธานกรรมการฯ 

 

พ.ต.อ.พงศธร  สิทธิสาร

  รองประธานกรรมการฯ   

 

พ.ต.อ.เดชพล  เปรมศิริ

      รองประธานกรรมการฯ      

 

พ.ต.อ.สุพจน์  เบ้าทอง

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอย

กรรมการดำเนินการ

  

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  พลพุทธา

กรรมการดำเนินการ

 

 

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.ชัยณรงค์  บุญด้วง

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.อ.วุฒิชัย  จันโทภาส

กรรมการดำเนินกา

 

 

 

กรรมการดำเนินการ

  

พ.ต.อ.สุรวุฒิ  อุรัจฉัท

กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

 

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รักษาวนิชชา

กรรมการดำเนินการ

 

พ.ต.ท.มนตรี พุทธาศรี

กรรมการดำเนินการ 

 

 

You might like