มติประชุมที่หน้าสนใจ

มติที่กรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ประจำปี 2558

ครั้งที่ 9/2558 วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558

เวลา 08.30 น.

5.13 พิจารณา การงดให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีหรือปรับโครงสร้างกับธนาคารออมสิน

         ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีสมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ฯ 

จำนวน 28 ราย คณะกรรมการเงินกู้ได้ตรวจสอบพบว่าสมาชิกจำนวน 3 ราย มีรายชื่ออยู่ในระหว่างค้างชำระหนี้

กับธนาคารออมสินและอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการเงินกู้จึงไม่อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินกับ

สหกรณ์ฯ

         คณะกรรมการเงินกู้ ได้ทราบข้อมูลกับฝ่ายจัดการเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.

หนองคาย   มีหนี้กับธนาคารออมสิน  และอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างหนี้   หรือถูกฟ้องคดี   หรืออยู่ในระหว่าง

พิพากษา  จำนวน 87 รายชื่อ  ซึ่งเห็นว่าเป็นปัญหาในการชำระหนี้    ซึ่งหากสหกรณ์ ฯ ให้กู้เงินสามัญกับบุคล

ดังกล่าว ก็อาจมีปัญหาในการชำระหนี้อีก รวมทั้งเกิดผลกระทบกับผู้กู้ ในอนาคตได้

           จึงเห็นควร งดให้เงินกู้สามัญ แก่สมาชิกทั้ง 87 รายชื่อ จนกว่าจะหมดภาระหนี้กับธนาคารออมสิน

           จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม . . . . . อนุมัติให้งดให้เงินกู้สามัญ แก่สมาชิกทั้ง 87 รายชื่อจนกว่าจะหมดภาระหนี้กับธนาคาร

ออมสินตามเสนอคณะกรรมการเงินกู้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information