วิสัยทัศน์

 

 

 - สมาชิกมั่นคง  ดำรงความร่วมมือ  ยึดถือธรรมาภิบาล

 

   

 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีีให้สมาชิกได้รับบริการที่ดีและรวดเร็ว

 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบและเชื่อถือได้

 - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระดมทุนภายในสหกรณ์

 - พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information