ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด

 

 

พ.ต.ท.เตชรัฐ ประทุมชาติ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

 

 

นางสาวเบญญาภา  ชัยสว่าง

ผู้ช่วยผู้จัดการฯ

 

 

 

 

     นายพีรพล  กัณฑวงษ์  

 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

 

น.ส.สนธกานต์ เทียนหมื่นไวย์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

นางกฤษฏิ์พัสวี บัลลังก์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

  น.ส.กรรณิกา รักษาวนิชชา

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

 น.ส.แสนรัก สารแสน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

นางสาวทัศนัย ชัยสิทธิ์
นักการ/ภารโรง

 

น.ส.อภิญญา สืบศรี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

     

 

                           

Additional information